Un fidalgo galego no cambio de século. Pedro Ventura e o Pazo de Fontefiz

Anexo 35_boletin avriense
  • Autor: Paz Leirós de la Peña
  • Publica: Grupo Marcelo Macías
  • Ano de publicación: 2015
  • Idioma: Galego
  • Páxinas: 222
  • ISBN: 978-84-88522-32-0
  • Prezo: 10 €

Índice

1. INTRODUCCIÓN                                                                                                                                   1. 1. OBXECTIVOS. FONTES                                                                                                                       1. 2. OS PERSONAXES, O ESPAZO E O TEMPO                                                                                2. O DERRADEIRO SEÑOR DE FONTEFIZ (1775 – 1866)                                                        2. 1. Introducción                                                                                                                                       2. 2. O cambio de século: 1800                                                                                                             2. 3. Biografía                                                                                                                                             2. 4. Señor de Fontefiz                                                                                                                             2. 5. Galego e ilustrado                                                                                                                             2. 6. Participación na política                                                                                                                3. A CASA DE FONTEFIZ                                                                                                                        3. 1. ORIXE DA CASA DE FONTEFIZ. OS PROTAGONISTAS                                                          3. 2. PATRIMONIO E MODO DE VIDA                                                                                                     1. Formación do patrimonio                                                                                                                    2. Consolidación do dominio: compras, dotes                                                                                    3. Modo de vida                                                                                                                                        3. 3. O SÉCULO XIX: A FIDALGUÍA NUNHA ÉPOCA DE CAMBIOS                                               1. O patrimonio                                                                                                                                         2. Dificultades do século XIX: rateos e redencións                                                                           3. O réxime de parcería e a explotación directa: Arxeriz, Nande e Fontefiz                            4. ACTIVIDADE POLÍTICA DE PEDRO VENTURA DE PUGA                                                        4. 1. A POLÍTICA MUNICIPAL: REXEDOR PERPETUO EN OURENSE                                       4. 2. A GUERRA DE INDEPENDENCIA EN GALICIA                                                                            1. O ano 1808                                                                                                                                             2. A invasión de Galicia                                                                                                                            3. A Xunta Superior de Subsidios, Armamento e Defensa                                                             4. Secretary to the Spanish Junta en Londres                                                                                    5. Deputado a Cortes en representación da Xunta Superior                                                           6. Comisión a Puebla de Sanabria: a situación do exército                                                           7. Inspector de alarmas                                                                                                                              4. 3. PARTICIPACIÓN NO RÉXIME LIBERAL                                                                                     1. Trienio Liberal: deputado en 1821                                                                                                   2. O retorno do Absolutismo                                                                                                                 3. Réxime Liberal                                                                                                                                         4. Comisario de millóns (1834)                                                                                                             5. Deputado en Cortes (1834-1836)                                                                                                     6. Comisionado Rexio para a agricultura na provincia de Ourense (1849)                               5. PENSAMENTO ECONÓMICO E POLÍTICO: ESCRITOS SOBRE GALICIA                             1. Orixe e facultades do Reino de Galicia (1817)                                                                                2. Informe sobre Galicia para a Real Xunta de Comercio (1832)                                                 3. Memoria sobre Galicia presentada ante a Real Sociedade Económica de Santiago (1843)                                                                                                                                                              6. CONCLUSIÓN: DE SEÑOR A PROPIETARIO                                                                               7. ÁRBORES XENEOLÓXICOS                                                                                                                 8. ANEXOS:                                                                                                                                                  Anexo 1. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DA GUERRA DE INDEPENDENCIA                   Anexo 2. ESCRITOS SOBRE GALICIA: Orixe e facultades do Reino de Galicia (1817) BIBLIOGRAFÍA